Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 14) 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda… 

 

 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 14)

 

07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31889

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “I- Teminat Hükümleri” başlıklı bölümünün (5) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“b) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

“Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak tanzim edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı bölümünün (10) numaralı alt bölümünde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2/a/v) numaralı alt bölümünde yer alan “- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,” satırı “- Kamu kurum ve kuruluşlarının veya bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yaptıkları destek ödemelerinde,” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bölümde yer alan “- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde,” satırından sonra gelmek üzere “- Toplu taşıma araçlarıyla personelin taşınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde,” satırı eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.5.) numaralı alt bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen” ibaresi “en yüksek borç tutarını bildiren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı alt bölümünde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

2022 9.013,-

MADDE 6- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendinin üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4 – Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda; alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği,”

MADDE 10- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (5) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 – Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı, ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine teslim edileceği,”

MADDE 11- Aynı Tebliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.

MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız