Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir SİGORTALILARIN KENDİLERİNİ SGK’YA BİLDİRMESİ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 inci…

 

 

Sigortalıların Kendilerini SGK’ya Bildirmesi

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir

ÖZET

— 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ ya bildirebilirler.

— Sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

 

SİGORTALILARIN KENDİLERİNİ SGK’YA BİLDİRMESİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesi ile 2013-11 sayılı SGK Genelgesinin 1 inci kısım 4 üncü bölüm 2.18 maddesinde sigortalının kendilerini bildirmesi konusu düzenlenmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde örneği ekte sunulan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ya bildirirler. Belirtilen süre içinde sigortalı bildirim belgesinin verilmemesi veya geç verilmesi halinde herhangi bir yaptırım uygulaması yoktur.

Sigortalı Bildirim belgesinin SGK’ya ulaşması halinde, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse konu denetime aktarılarak yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil olarak kullanılamaz.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde sigortalılıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ya bildirirler. Bu kapsamdaki kişilere ilişkin yapılan bildirimlerde farklılık olması hâlinde yapılacak yazışmalar sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

 
Kaynak: TÜRMOB