T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-51920110 Tarih: 12.09.2022 Konu: Haksız Çıkma Zammı…

 

 

Haksız Çıkma Zammının İptali – SGK Genel Yazı E-51920110

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70660756-206.16.01-51920110

Tarih: 12.09.2022

Konu: Haksız Çıkma Zammının İptali

GENEL YAZI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.” hükmü, 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 21.04.2022 tarihli ve 2021/119 E, 2022/48 K sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 153 üncü maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu, Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırmaması halinde iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte kanun hükümlerinin yürürlükten kalkacağı, iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî Gazetede hemen yayımlanacağı ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 02.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 02.08.2022 tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ödeme emrine yapılan itiraz neticesinde borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki alacağın %10 zamla tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bu nedenle, Kanunun 58 inci maddesi kapsamında mahkemelere yapılan itirazlar neticesinde itirazı reddedilen borçlular hakkında;

1- 02.08.2022 tarihinden itibaren mahkeme tarafından itirazı reddedilenler bakımından %10 zammın takip edilmemesi,

2- Söz konusu %10 zamma ilişkin takip işlemleri devam edenler bakımından %10 zammın takip ve tahsilinden vazgeçilmesi,

3- İptal kararları geriye yürümediğinden, 02.08.2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan %10 oranındaki tutarların ise iade veya başkaca borçlarına mahsup edilmemesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür V.

Kaynak: SGK