Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Uygulaması Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme…

 

 

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Uygulaması

 

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Uygulaması

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, teminat almaya, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetkili kılındı.

Bakanlıkça belirlenen bu hususa uymayan mükelleflere ayrıca VUK mükerrer 355.maddede yer alan alt ve üst sınırlar dahilinde bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme de yapıldı.

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7421 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetkili kılındı.

Bakanlıkça belirlenen bu hususa uymayan mükelleflere VUK mükerrer 355. maddede yer alan alt ve üst sınırlar dahilinde bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme de yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda karşılaştırmalı tablo olarak verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB