T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-35158785-202.99-58160363 Tarih: 15.12.2022 Konu: Antalya İlinde meydan…

 

 

SGK Genel Yazı – Antalya İlinde Meydana Gelen Sel Afeti Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-35158785-202.99-58160363

Tarih: 15.12.2022

Konu: Antalya İlinde meydana gelen sel afeti nedeniyle erteleme

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANTALYA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında sırasıyla;

“Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.”

Hükümleri yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, Kurum Yönetim Kurulunun 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili ertelemeye yetkili olduğu öngörülmüştür.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 13/12/2022 tarihli ve 444863 sayılı kararı ile 11-12 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde meydana gelen sel felaketi uyarınca Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olduğuna karar verilmiştir.

Meydana gelen bu olay nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 15/12/2022 tarihli ve 2022/388 sayılı kararı ile ilgili Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 11-12.12.2022 tarihlerinde meydana gelen sel felaketi tarihi itibarıyla Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasını(nb) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

a) Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için 11/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26/1/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması,

b) Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için 11/12/2022 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2022 yılı Kasım, Aralık ve 2023 yılı Ocak, Şubat aylarına ait prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2/5/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesi,

c) Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 11/12/2022 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2/5/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesi, (Erteleme kapsamında olan 2023 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin son ödeme süresi 31/7/2023 olduğundan söz konusu aylar kapsama alınmamıştır.)

d) Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için 11/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26/1/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 11/12/2022 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 2/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılması,

e) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 2/5/2023 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi,

f) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmaması,

g) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için 11/12/2022 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 11/12/2022-31/3/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 2/5/2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,

ı) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,

i) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması,

Gerekmektedir.

Buna göre, Antalya ili Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki yerler için 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları anılan yerlerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan hususlar uyarınca işlem yapılması hususunda,

Bilgi edinilmesini gereğini rica ederim.

Zeki ÖZDEMİR

Kurum Başkanı a

Genel Müdür V.