SGK Genelgesi 2023/7 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-63032041 Konu: Proje Bazında Dest…

 

 

SGK Genelgesi 2023/7 – Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki

SGK Genelgesi 2023/7

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-83604451-207.02-63032041

Konu: Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki

Tarih: 31.01.2023

GENELGE

2023/7

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanun‘un Ek 2’ nci maddesi kapsamında sigorta prim teşvikinin usul ve esasları 2011/54, 2012/30 ve 2012/37 nolu Genelgelerde açıklanmıştır.

Bununla birlikte, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar, 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 80’inci maddesinde, 07.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar“da ve 2019/1 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ‘de açıklanmıştır.

Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesini veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Kurumumuza elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.

2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında yatırım teşvik belgesi alınan proje bazlı yatırımlarda prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

Bu destekten yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiği tespit edilen veya tamamlama vizesi yapılmış olan iş yerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 36322 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi ve 2012/30 No.lu Genelge‘de belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Kapsama giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacaktır. Proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanılacak sigorta primi destek tutarı, bütün bölgeler için aynı şekilde hesaplanacaktır. Başka bir ifade ile 6’ncı bölgede kurulu iş yerlerinin proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanabileceği destek tutarı yine prime esas kazançları üzerinden sadece sigorta primi işveren hissesi olarak hesaplanacaktır.

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan aylarda, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, söz konusu sigortalılar mevcut sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 5510 sayılı Kanun’un ek 2’nci maddesinde ve 22.08.2012 tarihli, 2012/30 No.lu Genelge’de belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanılacağından, bu Genelge’de yer almayan usul ve esaslar hakkında bahse konu mevzuat esas alınarak işlem yapılacaktır.

Bu genelge hükümleri yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.