SGK Genelgesi 2023/8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363- 64581680 Tarih: 23/02/2023 Konu: Meslek…

 

 

SGK Genelgesi 2023/8 – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

SGK Genelgesi 2023/8

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363- 64581680

Tarih: 23/02/2023

Konu: Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

GENELGE

2023/8

Kurumumuza iletilen sözlü ve yazılı başvurulardan 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili merkezli deprem felaketi nedeniyle işyeri deprem bölgesinde olmamakla beraber hizmet aldığı meslek mensubu deprem bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerin yükümlülüklerinin belirtilen afet nedeniyle ertelenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Yine Kurumumuza sözlü olarak yapılan başvurularda özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının bir çoğunun bürosunun yıkıldığı veya hasarlı olduğu, bir çok evrağın kayıp olduğu bildirilmiştir.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 6/2/2023 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin beyanname verilme ve prim borçlarının ödenme sürelerinin ertelenmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 9/2/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının 14/2/2023 tarihli duyurusunda;

“Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda;

mücbir sebep hali süresince

verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

uzatılmıştır.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

18/2/2017 tarih 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 8 inci maddesine göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye meslek mensupları da yetkilidir. Yapılan düzenlemeyle beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının Kurumumuza verilmesinde işverenler yerine meslek mensupları aracı kılınmıştır. Bir nevi işverenlerin bildirim yükümlülüğü meslek mensuplarına devredilmiştir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine göre meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fişlerinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde;

Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda bulunan işyerleri tarafından;

2023/Ocak, Şubat ve Mart ayma ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 26/5/2023 tarihine kadar verilmesi, tahakkuk edecek prim borçlarının 31/5/2023 tarihine kadar ödenmesi,

Halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Uygulama kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin söz konusu erteleme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığından alman bilgilere istinaden herhangi bir talep olmaksızın Kurumca otomatik olarak yapılacaktır.

Otomatik olarak yapılan erteleme dışında kalan ancak bu genelge kapsamında olduğunu iddia eden işverenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra biriminden erteleme kapsamında olduklarına dair alacakları belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları ve bu kapsamda olduklarının anlaşılması halinde erteleme işlemleri işveren intra-işveren-terkin ve ertelemeler-dönem bazında borç erteleme menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.