2022 Yılı İçin Ek Kurumlar Vergisi Getirildi Ek Kurumlar Vergisi Getirildi ÖZET: 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suret…

 

 

2022 Yılı İstisna ve İndirim Tutarları İçin Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

2022 Yılı İçin Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

ÖZET:

2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.

Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Aşağıdaki istisnalar için bu vergi hesaplanmayacaktır.

⎯ Türkiye’de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna

⎯ Risturn İstisnası

⎯ Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna

⎯ Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna

⎯ Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna,

Aşağıdaki indirimler için bu vergi hesaplanmayacaktır.

⎯ Sponsorluk harcamaları

⎯ Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar

⎯ Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar

⎯ Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

⎯ Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışlar

⎯ İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımlar

⎯ VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı

⎯ korumalı işyeri indirimi

⎯ ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar

⎯ 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmayacaktır.

6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB