Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlara İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği…

 

 

2023 Yılı Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlara İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlara İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda yıllık harç ödemesi gerekmektedir.
Söz konusu ödemelerin zamanında ve doğru olarak yapılması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

1- Kimler Yıllık Harç Ödemek Zorundadır?

Kurumumuzca yetkilendirilen tüm denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllar için yıllık harç ödemesi gerekmektedir.

2- Ödeme Yapılacak Tutar Nasıl Belirlenir?

Denetim kuruluşlarınca ödenecek yıllık harç tutarı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile her yıl belirlenmektedir. Bu kapsamda 30/12/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 91 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine(*) göre 2023 yılında yapılacak yıllık harç ödemeleri şu şekildedir:

a) KAYİK Dahil Denetime Yetkili Denetim Kuruluşları İçin (Vergi Kodu: 9224): 85.910,30 TL’den az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i.

b) KAYİK Hariç Denetime Yetkili Denetim Kuruluşları İçin (Vergi Kodu: 9226): 42.953,70 TL’den az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i.

Bu kapsamda, ödenecek harç tutarı için öncelikle bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i hesaplanmalıdır.

Yapılan bu hesaplama sonucunda çıkan tutar:

– KAYİK Dahil denetime yetkili denetim kuruluşları için 85.910,30 TL’den fazla olursa çıkan tutar kadar; az olursa 85.910,30 TL,

– KAYİK Hariç denetime yetkili denetim kuruluşları için 42.953,70 TL’den fazla olursa çıkan tutar kadar; az olursa 42.953,70 TL,

yıllık harç ödemesi yapılmalıdır.

3- Ödemelerin Ne Zamana Kadar Yapılması Gerekir?

492 sayılı Harçlar Kanununun 113’üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.(**)

Önemle duyurulur.

(*) 91 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

(**) Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep hali ilan edilen illerde bulunan denetim kuruluşları hariç. Konuya ilişkin GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: KGK