Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği 01/07/2023 – 31/12/22023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir. 01/07..

 

 

Sigortalı Başına Asgari Ücret Desteği 500 TL. Oldu

Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği

01/07/2023 – 31/12/22023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir.

 
ÖZET:

15/07/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 17 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 96 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde ile 01/07/2023-31/12/2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Bu madde ile;

1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 16,66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) İlgili ayda 01/07/2023-31/12/2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

 

01/07/2023 – 31/12/22023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği:

2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ilâ 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı, 2020 yılı, 2021, 2022 yılı Temmuz ila 2022 yılı Aralık dönemi ile 2023 yılı ilk yarısında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2023 yılı Temmuz ilâ 2023 yılı Aralık döneminde de devam edilecektir.

1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 16,66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar , 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2) 2023 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2022/ Ocak ila 2022/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2023 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemindeki aylar için destek verilmeyecektir.

3) 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

4) 500 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2023 yılının Temmuz ila Aralık ayı döneminde uygulanacaktır.

5) İlgili ayda 01/07/2023-31/12/2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

6) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

7) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

2023 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

– 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

– 2023/Temmuz ila 2023/Aralık Aylarında/Dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2022/ Ocak ila 2022/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması,

– 2023 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi,

Gerekmektedir.

2023 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

– 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

– 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, – SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,

– 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemin için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması,

Gerekmektedir.

 
 

Kaynak: TÜRMOB