Ekli “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32074 (1. Mükerrer)

Karar Sayısı: 6703

15 Ocak 2023

Ekli “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2023 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, ancak alt projeleri yatırım programında tadat edilmemiş ana projeyi,

b) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve alt projeleri yatırım programında tadat edilmiş ana projeyi,

c) Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kamu idaresi bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamını artıran ilave ödeneği,

ç) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödeneği,

d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken projeyi,

e) Ödenek aktarması: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arası ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,

f) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet, kümülatif harcama (dış finansman, toplam) ve ödeneğini (dış finansman, toplam),

g) Toplu proje: Kapsamındaki işler itibarıyla müstakil proje niteliği taşımayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamına yönelik; kapsamı ve karakteristiği; makine-teçhizat, yazılım ve donanım, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi,

ğ) Kümülatif harcama: Proje başlangıcından itibaren birikimli toplam harcama tutarını, ifade eder.

MADDE 2– (1) Bu Karar ekinde yer alan 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, iz ödenekli projelere yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur.

(2) Aşağıdaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Söz konusu işlemler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilir.

a) Toplu projelerde ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bağlı kalmak kaydıyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek değişikliği.

b) Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10’una; birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda %20’sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30’a kadar maliyet değişikliği.

c) 250 milyon TL’nin altında olan ihale edilmemiş projelerde %10’a kadar maliyet değişikliği.

ç) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10’a kadar artışa yol açan %20’ye kadar maliyet artışı.

d) 2023 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç süre değişikliği.

e) Aynı sektör ve alt projeler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmaları.

(3) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden yapılmış sayılır.

(4) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil projelerdeki gibi uygulanır.

(5) Maliyeti 30 milyon TL’nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur.

(6) Yatırım projelerinin teklif, yıl içi işlemler ve izleme süreçleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İlgili sistem Hazine ve Maliye Bakanlığının izlemesi için erişimine açılır.

MADDE 3- (1) Yatırım Programında yer almayan herhangi bir yatırım projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz.

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tamamı İçin Tıklayınız – Resmi Gazete’ye Link