Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levh…

 

 

VUK Sirküleri 160 – Mücbir Sebep Vergi Levhası Yükümlülüğü

Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğü hakkında.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/160

Konusu: Mücbir sebep hali nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini mücbir sebep süresi sona erdikten sonra vermesi gereken mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğü hakkında.

Tarihi: 22/08/2023

Sayısı: VUK-160/2023-11

1.Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilen mükelleflerin vergi levhası yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2. Mevzuat

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhası uygulamasına ilişkin 27.05.2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2.3. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması” başlıklı bölümünde gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhasının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacağı ve mükelleflerin internet vergi dairesi hesabına aktarılacağı,  söz konusu mükellefler tarafından vergi levhalarının 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri tadadi olarak sayılmıştır.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinde, 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı, bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerektiği, 373 üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana geldiğinin malum olması veya tevsik ve ispat edilmesi hallerinde vergi cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü Maddesi Uyarınca Mücbir Sebep Hali Kapsamında Değerlendirilen Mükelleflerin Vergi Levhalarının Alınmasına İlişkin Süreler

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhaları, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 1 aylık süre içerisinde mükellefler tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Örnek 1: 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kilis ilinde 06.05.2021 tarihinden itibaren Kilis Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet kaydı bulunan ve bu ilde ilan edilen mücbir sebep kapsamında yer alan Bayan (C) tarafından 2022 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi 15.08.2023 tarihinde verilmiştir.

Bu kapsamda, Bayan (C)’nin vergi levhası, 15.08.2023 tarihinde verilen Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 15.08.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Bayan (C) tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi (A) firması, işyerinde meydana gelen yangın sonucu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiş ve mükellefin 01.04.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilerek mücbir sebep dönemi içerisinde verilmesi gereken beyanname/bildirimlerinin verilme süresi 26.07.2023 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, (A) firmasının vergi levhası, 26.07.2023 tarihinde mükellef kurum tarafından verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 26.07.2023 tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde (A) firması tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılacaktır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı